יום רביעי , אפריל 14 2021

הפעילות התחרותית בדיוור של אי וי מאסטר (חברת נעה שובל אחזקות בע"מ) תתקיים בהתאם ובכפוף להוראות התקנון שלהלן : 

AVmaster – תקנון פעילות דיוור 

1. חברת נעה שובל אחזקות בע"מ באמצעות המגזין האינטרנטי אי וי מאסטר (להלן: "AVmaster") מציעה פעילות אשר במסגרתה כל משתתף (כהגדרתו להלן: רשום לדיוור של העיתון להלן: "המשתתפים" וביחיד- "המשתתף"), אשר ישיב את המענה המתאים ביותר לפי כללי הפעילות, יהנה מפריט שיישלח אליו לכתובת אשר מסר למערכת AVmaster 

בהשתתפותו בפעילות, המשתתף מסכים לעמוד בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את AVmaster ואת עובדיה ו/או כל מי מטעמה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות (להלן: "הפעילות") 

התקנון נכתב בלשון זכר אולם פונה לשני המינים. 

2. הגדרות: 

2.1 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

2.3 "משתתף/פים" -נרשם לדיוור בדפי ההזמנה לרישום המוצגים בנכסים הדיגיטליים של AVmaster

2.4 "המתנה"- מוצרים ופתרונות בעלות של מאות שקלים (מחיר מחירון) לזוכה אחד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של AVmaster 

2.5 "התקנון" – תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי AVmaster בכל עת לרבות במהלך תקופת הפעילות.

3. תקופת הפעילות

הפעילות בתוקף החל מיום הדיוור ועד יום העסקים לאחריו בכפוף לכל זכות המוקנית ל- AVmaster להאריך את תקופת הפעילות או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: "תקופת הפעילות"). 

4. תנאי ההשתתפות בפעילות

4.1 AVmaster שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או את המתנה וכן כל פרט אחר הנוגע אליה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

4.2 AVmaster לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שייעשה על ידי משתתף בפעילות, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים.

4.3  עובדי AVmaster אינם רשאים להשתתף בפעילות

5. אופן ההשתתפות בפעילות ותנאי קבלת המתנה

5.1 על המשתתף להירשם לדיוור של AVmaster

5.2 מבין כל המשתתפים שענו על תנאי הפעילות, תבחר AVmaster באמצעות נציגיה את המשתתף שענה על תנאי הפעילות ותגובתו היא המקורית ביותר ע"פ קריטריונים ושיקול דעתה הבלעדי של AVmaster(להלן: "הזוכה"). 

5.3 המשתתפים מוותרים בזאת מראש, ולא תישמע כל טענה ו/או השגה לגבי החלטתה של AVmaster ו/או שיקול דעתה ו/או אופן בחירת המשתתף שעל פי שיקול דעתה הבלעדי עמד בתנאי ההשתתפות ותגובתו הייתה המקורית ביותר. 

5.4 למען הסר ספק, AVmaster רשאית לבחור יותר או פחות מזוכה אחד והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא תישמע כל טענה בנושא.

5.5 AVmasterתודיע למשתתף הזוכה באופן אישי בדרך ובאמצעים כפי שתבחר לנכון וזאת, בסמוך לתום תקופת הפעילות ולא יאוחר מ- 14 ימים לאחר תום תקופת הפעילות כי הוא המשתתף הנבחר לקבלת הפרס (להלן: "מתן ההודעה").המשתתף הזוכה יהא חייב להודיע AVmaster באופן אותו תציין בעת מתן ההודעה, ולא יאוחר מ- 48 שעות מעת מקבלת הודעה על הזכאות לקבלת המתנה, כיצד ברצונו לקבל את המתנה. במידה והמשתתף לא הודיע כאמור, ל- AVmaster בתוך 48 שעות לאחר ההודעה על הזכייה, תתבטל זכאותו של המשתתף הזוכה לקבלת המתנה, ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או דרישה ל- AVmasterבקשר לכך. 

5.6 הזוכה כמשמעו בתקנון זה, עם השתתפותו בפעילות מאשר ל- AVmasterלפרסם בעמוד הפייסבוק של AVmaster כי הוא הזוכה במתנה ולהציג את תמונתו ושמו. 

5.7 הזכות למתנה הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה במוצר אחר ו/או בשוויה הכספי ו/או להעברה לאחר.

5.8 יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי המשתתף לדרוש מאת AVmaster להמיר איזה מהפרסים בפרס אחר ו/או בכסף או בשווה כסף.

5.9 ל- AVmaster שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות המתנה, ולהציע מתנה חלופית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד AVmasterו/ או כנגד מי מטעמה. 

6. כללי 

6.1 תקנון בפעילות ימצא במשרדי נעה שובל אחזקות בע"מ  ובאתר המגזין AVmaster

6.2 AVmaster שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי הפעילות, לרבות בקשר עם הזכאות להשתתף בפעילות. 

6.3 AVmaster שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את מלאי המתנות שיחולקו במסגרת הפעילות והמשתתפים מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.4 זכאות המשתתפים בפעילות וכן התחייבות AVmaster על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחרה ו/או החלפה בהמחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

6.5 בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

6.6 בכל מקרה בו תחליט AVmaster על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות להשתתף בפעילות הושגה במרמה ו/או הינה תוצאה של זיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תחול הפעילות על אותו זוכה ואם חלה- יידרש הזוכה האמור להשיב את המתנה שקיבל במסגרת הפעילות. 

6.7 רישומי AVmasterונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לפעילות זו.

6.8 הפעילות נערכת על ידי AVmaster בלבד

6.9 עצם ההשתתפות בפעילות על ידי תיוג אדם בתגובה בעמוד הפייסבוק של AVmaster  תיחשב כהסכמה, אישור והצהרה כי המשתתף בה קרא תקנון זה, מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם. המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לדין.

6.10 ידוע למשתתפים כי ההשתתפות בפעילות הינה תלויה בזמינות של רשת האינטרנט ובמערכות טכנולוגיות שונות שאינן קשורות ל- AVmaster ועל כן, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה בגין נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשתתפים עקב, תקלה, עיכוב, טעות או כשל כלשהו בהשתתפות בפעילות, לרבות בקשר לאי יכולת לעלות את התגובה במהלך תקופת הפעילות.

6.11 מובהר, כי AVmaster לא תשא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות זו ו/או המתנה המוצעת במסגרתה.

6.12 המשתתפים מתחייבים בזאת, לנהוג בהתאם לכל דין ובין היתר לא לפרסם דבר העלול להשפיל ו/או לבזות ו/או לשון הרע ו/או גילוי גזענות ו/או פגיעה בפרטיות ו/או קריאה לאלימות כנגד כל אדם ו/או גוף כל שהוא, ו- AVmaster לא תישא בכל אחריות כאמור.

6.13 במקרה של הפרת התחייבויות מי מהמשתתפים על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את AVmasterבגין כל נזק שיגרם עקב כך. כל משתתף מסכים בזאת, כי AVmaster תהיה רשאית לעשות שימוש ו/או פרסום בתגובה שהעלה, בנתוניו ובכל פרט אחר לרבות שמו ותמונתו וזאת לצורך קידום פעולותיה ועסקיה, באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה הבלעדי של AVmaster

6.14 המשתתף מוותר בזאת, על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. ככל שמשתתף יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהא עליו להודיע בכתב ומראש ל- AVmaster,במקרה זה AVmaster שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי הוא יחשב כמי שאינו זכאי להשתתף בפעילות.

רוצים שההצטיידות הבאה תהיה

קבלו את הידע החשוב ישירות למייל